Pri školskom programe pomôžu SOŠV s Banskobystrickým samosprávnym krajom a CVČ JUNIOR

streda, 28 október 2020

Organizačný výbor XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže pri školskom programe úzko spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), v ktorého portfóliu aktivít je Vzdelávací program o olympijských hodnotách (OVEP). Tento projekt bude v nasledujúcich dvoch rokoch primárne organizovaný v banskobystrickom regióne a bude upriamovať pozornosť aj na organizáciu EYOF.

Pri tejto príležitosti podpísal SOŠV Memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Centrom voľného času JUNIOR. Spoločne budú realizovať nielen program OVEP, ale budú aj propagovať aktivity smerujúce k rozvoju telesnej výchovy a športu.

Memorandum o spolupráci podpísali v sídle Banskobystrického samosprávneho kraja župan Ján Lunter, prezident SOŠV Anton Siekel a riaditeľka CVČ JUNIOR Banská Bystrica Jarmila Lipková.

Základom programu OVEP je výchova v duchu piatich základných princípov olympizmu: radosť z vynaloženého úsilia, zmysel pre fair play, rešpekt k sebe samému a druhým, snaha o výnimočnosť, harmonický rozvoj tela, mysle a ducha.

Program OVEP bol vytvorený s využitím najmodernejším pedagogických postupov, ktorým dominuje holistický prístup k vzdelávaniu. OVEP ponúka množstvo príležitostí na uplatnenie kreativity a rozmanitých talentov prostredníctvom širokej palety aktivít.

Obsahová flexibilita programu ponúka priestor aj na výchovu k ďalším kladným morálno-etickým hodnotám a k budovaniu charakteru mladých ľudí.

„Dnes je viac ako potrebné, aby sme olympijské hodnoty priblížili pre mládež a aby ich aplikovala vo svojich životoch. SOŠV chce prostredníctvom svojich programov inšpirovať mladú generáciu k správnemu morálno-etickému správaniu sa prostredníctvom športu, ktorý je nástrojom rozvoja osobnosti i vzdelávania. Sme radi, že túto našu snahu podporí aj Banskobystrický samosprávny kraj a prostredníctvom Centra voľného času JUNIOR budeme šíriť olympijské hodnoty na stredných školách v tomto regióne, ktorý bude centrom EYOF 2022,“ uviedol po podpise memoranda prezident SOŠV Anton Siekel, ktorý je aj členom správnej rady EYOF 2022 Banská Bystrica.

Slovenský olympijský a športový výbor pripraví v spolupráci s CVČ – JUNIOR pre Banskobystrický samosprávny kraj sériu workshopov i besied, aj s úspešnými športovcami, pre študentov a žiakov škôl na rôzne témy týkajúce sa olympijskej výchovy i vzdelávania k hodnotám.

„Centrum voľného času JUNIOR sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a toto memorandum, reflektujúce na Európsky olympijský festival mládeže, môže naše neformálne vzdelávanie rozšíriť o novú tému, ktorou je olympijský duch a olympijské hodnoty a tie následne preniesť aj do stredných škôl v našom kraji. Dáva zároveň priestor na osobnostný rozvoj zamestnancov a učiteľov,“ povedala riaditeľka CVČ JUNIOR Jarmila Lipková.

október 28, 2020

Pri školskom programe pomôžu SOŠV s Banskobystrickým samosprávnym krajom a CVČ JUNIOR

Organizačný výbor XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže pri školskom programe úzko spolupracuje so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), v ktorého portfóliu aktivít je Vzdelávací program o olympijských hodnotách (OVEP). Tento projekt bude v nasledujúcich dvoch rokoch primárne organizovaný v banskobystrickom regióne a bude upriamovať pozornosť aj na organizáciu EYOF. Pri tejto príležitosti podpísal SOŠV Memorandum o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom […]

október 7, 2020

Učitelia z banskobystrického regiónu sa vzdelávali o olympijských hodnotách

Európsky olympijský festival mládeže 2022 Banská Bystrica ponúka aj priestor na hodnotovú výchovu mladých ľudí a pestovanie ich charakterových vlastností. Nástrojom je aj školský program OVEP, o ktorom sa viac dozvedeli učitelia zo škôl a centier voľného času banskobystrického regiónu počas seminára vo Vysokých Tatrách. OVEP ponúka rozsiahly a voľne dostupný obsah plný nápadov, príbehov a aktivít, ktoré […]

október 6, 2020

Banská Bystrica je pripravená zorganizovať EYOF 2022, žiada vládu o rozhodnutie

Poslanci Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnili prieskum pripravenosti športovísk a financovania XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý bude v závere júla 2022 hostiť Banská Bystrica. Organizačný výbor najväčšieho medzinárodného olympijského festivalu mládeže síce víta aktivity poslancov, ktorí sa snažia o zviditeľnenie podujatia, ale hovorí aj o časovom strese a žiada Vládu SR o bezodkladné […]

Všetky správy