Úvod do problematiky udržateľnosti

„Trvalo udržateľný rozvoj umožňuje uspokojenie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia nárokov budúcich generácií na uspokojenie ich potrieb“ (Brundtland, „Our common Future“, 1987)

Udržateľnosť je jednou z najnaliehavejších výziev našej doby v širokom spektre sociálnych, environmentálnych a ekonomických záležitostí. Otázky zmeny podnebia, hospodárskej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti ovplyvňujú ľudí v celom svete. To sú tiež naliehavé obavy pre športovú komunitu, aj ako prejav zodpovednosti voči mladým ľuďom a budúcim generáciám. Je dôležité si pripomenúť, že šport má bezkonkurenčnú schopnosť motivovať a inšpirovať veľké množstvo ľudí. Preto veríme, že aj EYOF 2022 Banská Bystrica má určitú  povinnosť i príležitosť aktívne prispievať ku globálnej udržateľnosti v súlade s víziou T. Bacha: „Budovanie lepšieho a udržateľnejšieho sveta prostredníctvom športu.“

Téma udržateľnosti je globálnou témou a nemožno ju ignorovať. Organizácia Spojených národov na samite o udržateľnom rozvoji v roku 2015 prijala Agendu 2030, do ktorej patrí aj 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs, t. j. Sustainable Development Goals). Tieto ciele si vyžadujú, aby sa všetky krajiny spolu s ochranou planéty aktívne usilovali o prosperitu, odstránenie nerovností a ukončenie chudoby (zdroj: https://sdgs.un.org/goals). Uvedené ciele zreteľne odzrkadľujú rozsah oblastí, ktorých sa udržateľnosť týka.

Trvalá udržateľnosť je dôležitým pilierom olympijského hnutia. Medzinárodný olympijský výbor ju má zakotvenú a integrovanú vo všetkých oblastiach a aktivitách (https://www.olympic.org/sustainability).

Nové sídlo MOV v Lausanne sa považuje za jednu z najudržateľnejších budov na svete.

Aj Európska únia prijala tzv. Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), v ktorej si vytýčila odvážne (no nevyhnutné) ciele, ku ktorým sa zaväzujú aj jednotlivé členské krajiny

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk).