GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Úvod do problematiky udržateľnosti

„Trvalo udržateľný rozvoj umožňuje uspokojenie potrieb súčasných generácií bez ohrozenia nárokov budúcich generácií na uspokojenie ich potrieb“ (Brundtland, „Our common Future“, 1987)

Udržateľnosť je jednou z najnaliehavejších výziev našej doby v širokom spektre sociálnych, environmentálnych a ekonomických záležitostí. Otázky zmeny podnebia, hospodárskej nerovnosti a sociálnej nespravodlivosti ovplyvňujú ľudí v celom svete. To sú tiež naliehavé obavy pre športovú komunitu, aj ako prejav zodpovednosti voči mladým ľuďom a budúcim generáciám. Je dôležité si pripomenúť, že šport má bezkonkurenčnú schopnosť motivovať a inšpirovať veľké množstvo ľudí. Preto veríme, že aj EYOF Banská Bystrica 2022 má určitú  povinnosť i príležitosť aktívne prispievať ku globálnej udržateľnosti v súlade s víziou T. Bacha: „Budovanie lepšieho a udržateľnejšieho sveta prostredníctvom športu.“

Téma udržateľnosti je globálnou témou a nemožno ju ignorovať. Organizácia Spojených národov na samite o udržateľnom rozvoji v roku 2015 prijala Agendu 2030, do ktorej patrí aj 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs, t. j. Sustainable Development Goals). Tieto ciele si vyžadujú, aby sa všetky krajiny spolu s ochranou planéty aktívne usilovali o prosperitu, odstránenie nerovností a ukončenie chudoby (zdroj: https://sdgs.un.org/goals). Uvedené ciele zreteľne odzrkadľujú rozsah oblastí, ktorých sa udržateľnosť týka.

Trvalá udržateľnosť je dôležitým pilierom olympijského hnutia. Medzinárodný olympijský výbor ju má zakotvenú a integrovanú vo všetkých oblastiach a aktivitách (https://www.olympic.org/sustainability).

Nové sídlo MOV v Lausanne sa považuje za jednu z najudržateľnejších budov na svete.

Aj Európska únia prijala tzv. Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), v ktorej si vytýčila odvážne (no nevyhnutné) ciele, ku ktorým sa zaväzujú aj jednotlivé členské krajiny

(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk).