GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Súčasťou XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. až 30. júla 2022 v Banskej Bystrici, je aj Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP).

Olympijský kultúrny a vzdelávací program (OCEP) bol iniciovaný národným olympijským výborom Azerbajdžanu, ako dedičstvo Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roku 2019 v Baku. Išlo o prvý program tohto druhu a rozsahu, ktorý prebiehal v rámci letnej verzie EYOF.

Organizátori EYOF Banská Bystrica 2022, ktorý sa nesie v duchu motta „Pripravení zažiariť“, sa rozhodli nadviazať na túto novovzniknutú tradíciu a program OCEP opäť zapojiť do tohto významného športového podujatia.

ČO JE OCEP?

Program OCEP sa zameriava na vzdelávanie mládeže prostredníctvom športu, vzdelávacích a kultúrnych aktivít. OCEP má za cieľ propagovať kultúru a šport medzi európskymi národmi prostredníctvom vzdelávania mládeže o olympijských hodnotách priateľstva, výnimočnosti a rešpektu.

OCEP 2022

Edícia OCEP 2022 prebieha v podobnom formáte ako počas jej premiéry v rámci EYOF 2019 v Baku.

Do programu boli zapojené vybrané slovenské školy, ktoré následne spolupracovali s vybranými školami z európskych krajín. Interakcia škôl prebiehala cez online komunikačné nástroje, email alebo sociálne médiá. V rámci komunikácie si študenti medzi sebou vymieňali informácie o svojich krajinách z oblastí: geografia, história, kultúra a šport.

Školy mali medzi sebou komunikovať najmenej dvakrát za mesiac a po každej interakcii mali prezentovať svoje výstupy na sociálnych sieťach vo forme powerpointových prezentácií, fotografií, videí a pod.

Počas konania EYOF budú následne svoje výstupy prezentovať aj vo Fan zóne v Parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.

Nižšie uvádzame stručnú chronológiu programu OCEP 2022.

September - december 2021

V tomto období prebehla registrácia slovenských škôl, ktoré prejavili záujem o účasť v programe OCEP. Celkovo bolo vybraných 50 škôl, z ktorých sa nakoniec do programu aktívne zapojilo 46 škôl.

SOŠV zorganizoval počas roku 2021  pre všetky školy bez rozdielu množstvo edukačných aktivít pre pedagógov aj študentov: 27 webinárov na rôzne témy z oblasti olympijskej výchovy, fair play, antidopingu, environmentálnej výchovy, umelecké súťaže – výtvarnú a olympijské pohľadnice. Okrem toho na 50 vybraných škôl zapojených do programu OCEP bol v decembri zaslaný balík s metodickými pomôckami.

Január 2022

V tomto období prebehla registrácia zahraničných škôl do programu OCEP. Pre tento účel bol na internetovej stránke SOŠV vytvorený registračný formulár, ktorý bol následne zaslaný všetkým európskym NOV so žiadosťou o zapojenie jednej školy do programu.

Na výzvu zareagovalo 26 NOV, pričom NOV Portugalska zaregistroval až 3 školy. Celkovo bolo teda do programu zapojených 28 zahraničných škôl. Podobne ako v prípade slovenských škôl však niektoré z nich v priebehu programu odstúpili.

Február 2022

V tomto období prebehlo pridelenie zahraničných partnerských škôl slovenským školám. Národné olympijské výbory európskych krajín boli vyzvané zaregistrovať do programu OCEP jednu školu, ktorá mala následne spolupracovať s jednou zo slovenských škôl. Vzhľadom na skutočnosť, že sa do programu nezapojili všetky európske NOV, boli v niektorých prípadoch zaregistrovaným zahraničným školám pridelené dvojice slovenských škôl.

V dňoch 23. – 24. februára prebehlo v Banskej Bystrici pracovné stretnutie s učiteľmi slovenských škôl zapojených do programu OCEP, kde boli informovaní o pridelených partnerských školách zo zahraničia a zároveň im bola podaná informácia o projekte a úlohách.

Marec - máj 2022

V tomto období prebiehala komunikácia vytvorených dvojíc partnerských škôl. Počas tohto obdobia sa školy spájali prostredníctvom online komunikačných prostriedkov, príp. výmenou videí, fotografií a informácií cez emailovú komunikáciu. Zvolené spôsoby výmeny informácií záviseli na kreativite študentov a pedagógov.

Frekvencia interakcie medzi partnerskými školami mala byť minimálne dvakrát do mesiaca. Po každej interakcii mali školy svoje výstupy prezentovať cez sociálne siete.

Keďže EYOF 2022 spoločne s programom OCEP hostilo Slovensko, úlohou slovenských škôl bolo pôsobiť ako iniciátor komunikácie so zahraničnou partnerskou školou.

Témy, na ktoré mali školy vzájomne komunikovať sa týkali rôznych oblastí:

Geografia – školy si mali vymieňať informácie o geografii krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých škola pochádza

Kultúra – školy si mali vymieňať informácie o tradíciách, sviatkoch, zvykoch, tradičných jedlách krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých škola pochádza

Šport – školy si mali vymieňať informácie o populárnych športoch, najúspešnejších športovcoch krajín, regiónov a miest/obcí, z ktorých škola pochádza

Prostredníctvom tejto vzájomnej komunikácie zahraničné školy získali novú partnerskú školu a dozvedeli sa informácie o Slovensku.

Slovenské školy získali informácie o jednotlivých európskych krajinách, na základe ktorých pripravovali prezentačné stánky počas EYOF 2022 v Banskej Bystrici.

Pre ilustráciu nižšie uvádzame príklady prezentácií, ktoré si školy počas vzájomnej interakcie pripravili.

Jún 2022

Po skončení komunikačnej fázy programu sa mesiac jún už niesol v duchu príprav slovenských škôl na prezentácie svojich partnerských krajín počas EYOF 2022 v Banskej Bystrici.

Ešte predtým zorganizoval Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s organizačným výborom XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže 2022 oslavy Olympijského dňa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a privítania Ohňa mieru, ktorý bol slávnostne zapálený 31. mája 2022 v Ríme.

Súčasťou programu Olympijského dňa bolo aj predstavenie 5 krajín – Poľska, Španielska, Rumunska, Česka a Maďarska. Prezentačné stánky si pripravilo 5 škôl z programu OCEP. Z reakcií účastníkov bolo zrejmé, že študenti k ich príprave pristupovali svedomito a kreatívne, a boli v rámci programu Olympijského dňa veľmi obľúbené. Olympijský deň tak ponúkol dobrú generálku na prezentáciu vybraných európskych krajín počas EYOF 2022.

V priebehu júna bol zahraničným školám zaslaný certifikát potvrdzujúci ich účasť v programe OCEP. Školy mali zároveň možnosť vzor certifikátu prispôsobiť pre svojich žiakov a odovzdať im ho pri príležitosti záveru školského roka, ako pripomienku ich aktivity v programe.