GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Udržateľný EYOF Banská Bystrica 2022

EYOF Banská Bystrica 2022 je podujatie pre mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov z päťdesiatich európskych krajín.

Okrem 3600 mladých športovcov a členov ich realizačných tímov zavítajú do Banskej Bystrice aj zástupcovia MOV, EOV, NOV, predstavitelia rezortných ministerstiev jednotlivých európskych krajín, fanúšikovia, rodičia talentovaných športovcov i ich ďalší rodinní príslušníci.

Podľa predbežných odhadov by v Banskej Bystrici malo byť v čase konania podujatia približne 7000 akreditovaných hostí z celej Európy. Podujatie nezasiahne len samotnú Banskú Bystricu, ale aj celý región. Súťaže sa budú konať vo Zvolene, Detve, Slovenskej Ľupči a v Badíne.

Organizácia a realizácia tohto veľkého medzinárodného podujatia s vysokou účasťou športovcov, hostí, delegátov a v neposlednom rade organizátorov prináša so sebou okrem množstva organizačných výziev aj veľkú záťaž pre životné prostredie. Práve z tohto dôvodu vyvíjame maximálne úsilie na redukciu a minimalizáciu dopadov na životné prostredie a iniciujeme projekt „Udržateľný, zelený EYOF“.

Citlivo vnímame globálnu klimatickú zmenu, znečisťovanie životného prostredia, hromadenie plastov, stratu biodiverzity a pod. a nechceme to ignorovať.

Naopak, efektívnymi a udržateľnými nástrojmi chceme tieto negatívne javy redukovať a osvetovou činnosťou poukázať na dôležitosť hľadania udržateľných riešení na všetkých úrovniach – nielen spoločenskej (športovo-kultúrnej a organizačnej), ale aj individuálnej (zmena osobných preferencií a nastavenia).

Okrem výborne pripraveného športového zázemia a zážitkov zo skvelých športových výkonov, interaktívnych aktivít a zábavy vo FAN zóne, máme aj vyššie ambície. Ašpirujeme na to, aby aj toto podujatie v srdci Európy bolo maximálne zodpovedné a udržateľné.

Záleží nám na tom, aby športovci, delegáti i fanúšikovia a verejnosť vnímali spoločenskú zodpovednosť, ktorú má každý z nás voči životnému prostrediu. Aby nenásilným a prirodzeným spôsobom menili svoje návyky a do budúcnosti získavali nové poznatky aj z oblasti „zelených“ tém, ktoré sa pre všetkých stanú trvalými a všadeprítomnými.

Ako organizátori vieme, že pred a najmä počas podujatia sa spotrebuje  veľké  množstvo energie, materiálov a vyprodukuje sa obrovské množstvo odpadu. Preto chceme predovšetkým v tejto oblasti aplikovať ekologicky a udržateľne prijateľné postupy, a to realizáciou takých riešení, ktoré predchádzajú tvorbe odpadu, resp. znižujú jeho produkciu. Dôsledným odpadovým hospodárstvom chceme odpady ďalej zhodnocovať (v rámci princípov cirkulárnej ekonomiky).

Celý udržateľný projekt bude sprevádzaný nápaditou a trefnou vzdelávacou a osvetovou činnosťou. Zároveň pripravujeme v udržateľnom kontexte viacero sprievodných aktivít, ktoré majú poukázať na dôležité aspekty ochrany životného prostredia (napr. podpora mestskej hromadnej dopravy, podpora mestskej zelene, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, elektronizácia a digitalizácia podujatia, edukačné semináre, interaktívne workshopy a pod.)

Vždy existuje šanca urobiť niečo dobré. Niečo dôležité. Musíme len vidieť príležitosť.

Rovnako ako keď sledujete svoje prostredie a viete, že preň môžete urobiť veľa: zmena návykov, venovanie pozornosti dôsledkom, zníženie negatívnych dopadov. Môžete tiež dať šancu ostatným, aby sa pripojili.

Šport je obzvlášť dôležitý, pretože má moc inšpirovať ostatných.

Preto aj organizačný výbor verí, že vďaka precíznemu, inovatívnemu a udržateľnému prevedeniu (odpadové hospodárstvo, doprava, energia, materiálová efektívnosť atď.) podujatia by mohol byť vzorom nielen pre mladých športovcov, ale aj pre širokú verejnosť pri zvyšovaní povedomia a šírení myšlienok o udržateľnosti, povzbudzovaní ľudí k zodpovednému rozhodovaniu a hľadaniu nových spôsobov správania.

Cítime, že je našou „povinnosťou“ pri organizovaní tak veľkej udalosti prispieť k udržateľnejšiemu rozvoju našej planéty.

Organizačný výbor pevne verí, že spolu so silnými partnermi udržateľnej stratégie podujatia vytvorí skvelú príležitosť ako zviditeľniť túto tému a zdôrazniť zároveň tak jej nevyhnutnosť nielen na Slovensku, ale aj vo svete.