GENERÁLNY PARTNER
HLAVNÝ PARTNER
PARTNERI / PRODUKTOVÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
INŠTITUCIONÁLNI PARTNERI
POD ZÁŠTITOU

Dobrovoľnícka služba

Úspešné absolvovanie dobrovoľníckeho programu

Dobrovoľníkom sa môže stať osoba, ktorá v deň začatia podujatia dovŕšila vek 16 rokov. Dobrovoľníci vo veku 16 a 17 rokov sa môžu zúčastniť na podujatí iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Dobrovoľníci sa zväzujú vykonávať počas EYOF Banská Bystrica 2022 dobrovoľnícku činnosť počas celého podujatia. Niektoré dobrovoľnícke pozície budú vyžadovať dlhšiu súčinnosť a spoluprácu už pred začiatkom organizovaného podujatia.

Každý dobrovoľník musí počas celého podujatia vykonávať dobrovoľnícke činnosti aspoň 8 hodín denne. Zároveň má nárok na snack a jedno teplé jedlo. V prípade, ak dobrovoľník odpracuje 10 a viac hodín počas dňa, má nárok na ďalšie občerstvenie formou bagety alebo večere. Časový rozsah dobrovoľníckej zmeny sa odvíja aj od oblasti, v ktorej dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícke činnosti. Pomoc dobrovoľníkov budeme potrebovať počas príprav podujatia a aj po jeho skončení.

Dobrovoľník musí rešpektovať a správať sa podľa Dobrovoľníckeho kódexu, Manuálu činností na dobrovoľníckych pozíciách a Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti.

Oblasti dobrovoľníctva

1. Administratíva

V administratíve budete vykonávať dobrovoľnícke činnosti, ktoré nie sú nadmerne fyzicky náročné a nevyžaduje sa pri nich výnimočná fyzická zdatnosť. S administratívnymi činnosťami budete pomáhať a asistovať na rôznych oddeleniach v zázemí organizačného výboru, pri výdaji oblečenia a dobrovoľníckych uniforiem a pri iných podobných činnostiach, ktoré sú nenáročné na jazykové a odborné schopnosti. V prípade nutnosti môžete byť vyslaní vykonávať činnosti aj na iné dobrovoľnícke pozície, v rámci ktorých bude potrebná pomoc, preto okrem administratívnych skúseností môžete získať aj skúsenosti a zážitky z iných dobrovoľníckych oddelení.

Vašu pomoc budeme potrebovať už pár dní pred začatím EYOF Banská Bystrica 2022, počas celého podujatia, a vďační budeme aj za Vašu pomoc po jeho skončení.

2. Akreditácie

Činnosti, ktoré budete vykonávať na oddelení akreditácií, nie sú fyzicky ani odborne náročné. Zamerané sú na kontrolu údajov v akreditačnom systéme, riešenie ojedinelých problémov, fotografovanie akreditovaných osôb, tlačenie príslušných dokumentov, ich laminovanie, odovzdávanie akreditačných kariet a komunikáciu s akreditovanými osobami. Počas vykonávania týchto činností využijete najmä svoje komunikačné schopnosti a znalosť anglického jazyka. Vítaná je znalosť aj iných svetových jazykov.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začatím EYOF Banská Bystrica 2022 a rovnako aj počas celého podujatia. Práca na akreditačnom oddelení si vyžaduje znalosť minimálne jedného svetového jazyka, základné počítačové schopnosti a zmysel pre tímovú spoluprácu.

3. Bezpečnosť

Bezpečnosť je pre nás na prvom mieste, preto budeme Vašu pomoc potrebovať aj na tomto oddelení. Vašou úlohou bude pomoc pri zabezpečenií koordinácie návštevníkov podujatia pri kontrole akreditačných kariet a pri bezpečnostných kontrolách, pomoc a súčinnosť s oficiálnymi členmi bezpečnostnej služby, ktorí budú dohliadať na poriadok a bezpečnosť podujatia, či pomoc pri komunikácii v anglickom alebo inom svetovom jazyku na rôznych pozíciách. Oddelenie ponúka možnosť absolvovať oficiálne certifikované školenia v oblasti bezpečnosti, ktoré sú potrebné k vykonávaniu dobrovoľníckych pozícií. Môžete sa stať súčasťou usporiadateľského tímu na verejných priestranstvách, športoviskách či dokonca v hlavnom bezpečnostnom centre.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začatím EYOF Banská Bystrica 2022, a to najmä z dôvodu oboznámenia sa s prostredím, v ktorom budete vykonávať svoje dobrovoľnícke činnosti. Vaša pomoc však bude potrebná najmä počas celej doby trvania podujatia.

4. Catering

Dobrovoľnícke činnosti v oblasti cateringu budú fyzicky nenáročné, vďaka čomu sú vhodné prakticky pre kohokoľvek. Ich podstatou bude pomoc s prípravou občerstvenia a usmernenia osôb na športoviskách, v hlavnom cateringovom stane a vo VIP priestoroch. Študenti a absolventi hotelových akadémií tu môžu získať nové skúsenosti s organizáciou a so zabezpečením stravovacích služieb na najväčšom športovom podujatí, aké sa na Slovensku kedy organizovalo. Pozícia si vyžaduje najmä dochvíľnosť a ochotu pracovať v tíme, u záujemcov o vykonávanie činností vo VIP sektore však vyžaduje aspoň základnú komunikačnú znalosť anglického jazyka.

Vašu pomoc budeme potrebovať štyri dni pred začiatkom podujatia a rovnako aj počas celej doby konania EYOF Banská Bystrica 2022.

5. Ceremoniály

V rámci oblasti ceremoniálov budete ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky pomáhať pri príprave slávnostného ceremoniálu a pri dekorovaní najlepších športovcov na športoviskách.  Veľkou výhodou je znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni bežnej komunikácie.

Vašu pomoc budeme potrebovať počas celej doby konania EYOF Banská Bystrica 2022.

6. Doprava a logistika

V oblasti dopravy a logistiky sú dobrovoľnícke činnosti zamerané na operatívnu prepravu VIP členov, členov národných olympijských výprav a členov organizačného výboru. Dobrovoľnícka pozícia preto vyžaduje profesionálne šoférske schopnosti, základnú znalosť anglického, prípadne iného svetového jazyka, príjemné vystupovanie a profesionálny prístup k práci. Dobrovoľnícke činnosti v oblasti logistiky môžu byť fyzicky náročnejšie. Zamerané sú najmä na vybavenie a zásobovanie oficiálnych priestorov EYOF Banská Bystrica 2022, pričom ponúkajú možnosť nahliadnuť do príprav a realizácie logistických procesov a strategického plánovania, vďaka čomu môžete získať neoceniteľné skúsenosti. A ak už takéto skúsenosti máte, môžete ich odovzdávať ďalej a rozvíjať tak schopnosti Vašich kolegov v dobrovoľníckom tíme.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začiatkom podujatia , predovšetkým však počas celého priebehu EYOF Banská Bystrica 2022.

7. Trvalá udržateľnosť

Celému organizačnému tímu veľmi záleží na tom, aby bol EYOF Banská Bystrica 2022 čo najviac ekologický a bol tak príkladom pre všetkých jeho návštevníkov. V rámci dobrovoľníckych pozícii sa preto môžete stať aj členom „Zelenej hliadky“ [Waste Agents] a pomôcť nám tak šíriť osvetu a vzdelávať návštevníkov pri separácii odpadu formou odporúčaní a interaktívnych hier. Cieľom oddelenia je prispieť k udržateľnosti a čo najmenšiemu ekologickému dopadu, ktorý sa s organizáciou veľkých športových podujatí veľmi často spája. Jednotlivé činnosti „Zelenej hliadky“ sú zamerané na dohliadanie čistoty najmä v priestoroch hlavného štadiónu a vo fun zónach. Ako dobrovoľník budete vykonávať iba koordinačné činnosti súvisiace s informovaním určených osôb o nedostatkoch v oblasti čistoty a ekológie.

Vašu pomoc a energicky dobrú náladu budeme potrebovať najmä počas priebehu podujatia EOYF Banská Bystrica 2022.

8. Infraštruktúra

Dobrovoľnícke činnosti budú zahŕňať pomocné práce vykonávané v spolupráci s profesionálnymi kolegami z oblasti infraštruktúry. Spojené budú najmä s technickou prípravou športovísk a iných oficiálnych priestorov EYOF Banská Bystrica 2022, pričom v ojedinelých prípadoch môžu zahŕňať aj menej fyzicky náročné úlohy. Základné znalosti anglického jazyka sú výhodou, nie však podmienkou.

Vašu pomoc budeme potrebovať najmä pred začiatkom podujatia, pričom počas neho budeme vyžadovať vašu časovú flexibilitu. V prípade záujmu budeme vďační aj za Vašu pomoc po skončení EYOF Banská Bystrica 2022.

9. IT

Dobrovoľnícke činnosti v oblasti informačných technológií sú zamerané na pomocné práce spojené s technickou a IT prípravou všetkých oficiálnych priestorov EYOF Banská Bystrica 2022. Tieto dobrovoľnícke činnosti nie sú fyzicky náročné a nevyžadujú si žiadnu odbornú špecializáciu. Výhodou sú znalosti z oblastí informačných technológií, sieťových nastavení a digitálnej infraštruktúry.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začiatkom EYOF Banská Bystrica 2022, počas neho, a v prípade Vášho záujmu budeme vďační aj za akúkoľvek pomoc po jeho skončení.

10. Médiá a PR komunikácia

Oddelenie médií a PR komunikácie Vám ponúka možnosť nadobudnúť skúsenosti v oblasti masmediálnej komunikácie. Dobrovoľnícke činnosti sú fyzicky nenáročné a sú zamerané na poskytovanie podpory pre novinárov a fotografov pri príprave podkladov, ako napr. súpisných listín športových tímov. Pre študentov žurnalistiky alebo mladých blogerov a začínajúcich novinárov ponúka toto oddelenie možnosť robiť rozhovory so športovcami a s členmi realizačných tímov olympijských výprav, či pripravovať krátke články a tlačové správy. Výhodou je znalosť anglického jazyka, prípadne iných svetových jazykov.

Vašu pomoc budeme potrebovať najmä počas celého priebehu EYOF Banská Bystrica 2022, a to konkrétne v Media Point Centrách (MPC). Ak máte záujem pomáhať nám aj s prípravou MPC, neváhajte a napíšte nám, určite Vám nájdeme vhodnú pozíciu.

11. Marketing a fun zóny

Dobrovoľnícke činnosti v oblasti marketingu budú zamerané na prípravu a výzdobu oficiálnych priestorov EYOF Banská Bystrica 2022. Pôjde najmä o športoviská, fun zóny, ubytovacie zariadenia a pod. Od dobrovoľníkov a dobrovoľníčok očakávame zmysel pre detail, vytrvalosť a schopnosť pracovať v tíme.

Vo fun zónach budeme Vašu pomoc potrebovať najmä v súvislosti s usmerňovaním osôb pri vstupe do fun zón, pri informovaní návštevníkov či v priestoroch úschovní vecí, ktoré nebude možné si do fun zóny vziať so sebou. Dôležitá bude aj vaša pomoc pri registrovaní návštevníkov do jednotlivých športových aktivít a radi uvítame aj pomoc animátorov pri vedení športových a zábavných aktivít.

Vašu pomoc môžeme potrebovať aj v prípravnej fáze, t. j. pred začiatkom EYOF Banská Bystrica 2022. Počas podujatia budeme potrebovať aj Vašu operatívnu pomoc, ktorú môžete spojiť s vychutnaním si atmosféry celého podujatia.

12. OCEP – Školský program

Množstvo animačných a koordinačných činností môžete zažiť v oficiálnych fun zónach EYOF Banská Bystrica 2022. Dobrovoľnícke činnosti v tejto oblasti nie sú nijako fyzicky a ani odborne náročné. Vykonávať ich budete v oficiálnej fun zóne určenej pre verejnosť, a zároveň vo fun zóne určenej pre športovcov. Oddelenie OCEP je zamerané na vzdelávanie a šírenie pozitívnych myšlienok, zdravého životného štýlu a hodnôt olympionizmu. Niektoré dobrovoľnícke pozície si budú vyžadovať základné komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

Vašu pomoc a energicky dobrú náladu budeme potrebovať najmä v priebehu EOYF 2022 Banská Bystrica.

13. Asistencia Národným olympijským výpravám

Podpora Národných olympijských výprav umožní dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam vykonávať činnosti na viacerých významných dobrovoľníckych pozíciách. Náplňou dobrovoľníckych činností bude sprevádzanie a podpora členov olympijských výprav, ako aj nutnosť byť im k dispozícii od ich príchodu až po odchod. Dobrovoľnícke pozície si vyžadujú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom na komunikačnej úrovni, pričom veľkou výhodou je znalosť aj iných cudzích jazykov. Vyžadované sú základné schopnosti administratívnej práce a výborná orientácia v meste Banská Bystrica. Nevyhnutnosťou je aj dostatočná časová flexibilita, zodpovednosť, komunikatívnosť a profesionálne vystupovanie.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začiatkom EYOF Banská Bystrica 2022, najmä však počas celého priebehu podujatia.

14. Šport

Ako dobrovoľník v rámci oblasti športu budete súčasťou športového diania 11 športových disciplín, ktoré sa budú v rámci EYOF Banská Bystrica 2022 odohrávať buď priamo na štadiónoch alebo v tréningových priestoroch. Dobrovoľnícke činnosti môžu byť pri niektorých športových disciplínach fyzicky náročné. Činnosti, ktoré budete vykonávať, pritom zahŕňajú najmä koordináciu návštevníkov športoviska a športovcov, ale aj technickú podporu pri údržbe športoviska. Ďalšie činnosti budú spojené už priamo s priebehom podujatia. Výhodou sú skúsenosti s prácou a s činnosťami v konkrétnych športových disciplínach, pričom niektoré pozície si vyžadujú aj znalosť anglického jazyka či iných svetových jazykov.

Vašu pomoc budeme potrebovať už niekoľko dní pred začiatkom EYOF Banská Bystrica 2022, najmä však počas celého priebehu podujatia.

15. Ubytovanie

Dobrovoľnícke činnosti v oblasti ubytovania sú zamerané najmä na pomocné práce spojené s ubytovacími službami. Činnosti nevyžadujú fyzickú zdatnosť a ani inú odbornú špecializáciu, niektoré dobrovoľnícke pozície zamerané na koordináciu ubytovaných hostí pri vstupe a výstupe z ubytovacieho zariadenia si však budú vyžadovať aspoň základnú znalosť anglického či iného cudzieho jazyka na komunikačnej úrovni.

Vašu pomoc budeme potrebovať najmä v prípravnej fáze pred začiatkom EYOF Banská Bystrica 2022 , ale aj počas celej doby trvania podujatia.

16. VIP Hostia a protokol

Dobrovoľnícke činnosti sú zamerané na sprevádzanie a usmerňovanie pohybu VIP hostí vo VIP priestoroch. Dobrovoľnícke pozície vyžadujú príjemné a profesionálne vystupovanie, dobrú znalosť anglického alebo iného svetového jazyka, komunikačné schopnosti a zmysel pre dochvíľnosť a orientáciu.

Vašu pomoc a energicky dobrú náladu budeme potrebovať najmä počas priebehu EOYF Banská Bystrica 2022.

17. Zdravotné zabezpečenie a anti-doping

Dobrovoľnícke činnosti budú zamerané na pomocné práce vykonávané v spolupráci s profesionálnymi záchranármi a zdravotníkmi. V tomto prípade budeme uprednostňovať dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s vedomosťami zo zdravotníctva, preto sú tieto dobrovoľnícke pozície vhodné najmä pre študentov zdravotníckych škôl a univerzít. Výhodou je znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni. Dobrovoľnícke pozície v oblasti anti-dopingu sú zamerané najmä na sprevádzanie a dohliadanie na športovcov, ktorí boli vybraní na anti-dopingovú kontrolu, a to až do momentu, kedy bude športovec odvedený k anti-dopingovému komisárovi.

Vašu pomoc a energicky dobrú náladu budeme potrebovať najmä počas celého priebehu EOYF Banská Bystrica 2022.

 

Vybavenie dobrovoľníkov a benefity

Každý dobrovoľník za svoju ochotu a prácu získa a má nárok na:

- limitovanú edíciu oblečenia (dobrovoľnícka uniforma),
- darčekové predmety s tematikou EYOF 2022,
- poistenie počas vykonávania dobrovoľníckej služby,
- ubytovanie pre dobrovoľníkov nepochádzajúcich z okresu Banská Bystrica.

Pripravujeme aj extra benefity pre dobrovoľníkov. Konkrétne benefity budú dopĺňané a zverejňované na webovej stránke a v užívateľskom portáli pre registrovaných dobrovoľníkov.